การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร อย่างสุภาพอ่อนน้อม  ยิ้มไหว้ทักทายกันบนพื้นฐานวิถีไทย ค่านิยมองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม ความสำเร็จ และความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้างาน ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความ สามารถ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีการทบทวนความเหมาะสม และความต้องการตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการค่านิยมที่ดีงาม และกำหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน สอดคล้องกบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนิน งาน ที่ดี ต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให้เกิดการร่วมมือ ในการปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่


1.การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดการประชุม 2. การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ประจำเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และขอเสนอ     เช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียนเพื่อส่งข่าว เปิด

แนะในการดำเนินงานต่างๆเพื่อนำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน     โอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรใน

    โรงเรียนใหม่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว

3.อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สุภาพอ่อนน้อม การยิ้มไหว้ทักทายกันระหว่างบุคลากรทั้งครูและนักเรียน การเป็นผู้นำที่ดี

4.ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์

5. มอบของขวัญในวันเกิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

6. มอบของเครื่องบริโภคให้คณะครูที่ติดเชื้อไวรัส  โควิด 19