ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์