การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยได้ดำเนินการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
รายงานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย.pdf