คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

9.-แผนผังขั้นตอนการรับนักเรียนของโรงเรียนใน.pdf
1.-คู่มือสำหรับประชาชน-การรับนักเรียน.pdf
2.-คู่มือสำหรับประชาชน-การขอย้ายเข้านักเรียน.pdf
3.-คู่มือสำหรับประชาชน-การขอย้ายออกนักเรียน.pdf
4.-คู่มือสำหรับประชาชน-การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง.pdf
5.-คู่มือสำหรับประชาชน-การขอลาออกนักเรียน.pdf
6.-คู่มือสำหรับประชาชน-การขอเทียบโอนผลการเรียน.pdf
7.-คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา.pdf
8.-คู่มือสำหรับประชาชน-ขอใช้อาคารสถานที่-บดท.pdf