โครงสร้างสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นายณรงค์เดช  กันทะเนตร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนรินภรณ์  อินมา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนขนาดใหญ่ 15 ท่านประกอบด้วย
    1.      นายบุญเนือง   จีปิน          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      พระครูโอภาสเขตตาภิรม       กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ

  ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

3.      พระพีระยุทธ  วชิราวุโธ       กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ

  ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

4.      นายสมศักดิ์   ลือราช              ผู้ทรงคุณวุฒิ

5.      นางธัญลักษณ์  น้อยหมอ         ผู้ทรงคุณวุฒิ

6.      นายธวัชชัย  สิทธิสุรินทร์          ผู้ทรงคุณวุฒิ

7.      นายธนูเดช  จินดาธรรม          ผู้ทรงคุณวุฒิ

8.      นายสาคร  ปวงคำ                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

9.      นางเมวิกา  วรรรศักดิ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ

10.     นางพัฐณัชญ์  ธนธัญญานันท์   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

11.      นางณัฐมน  มหาเสน          กรรมการผู้แทนครู

12.     นายอเนก  ขันสุธรรม         กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

13.     นายบุญญฤทธิ์  นันท์ชัย          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

14.     นายศุภชีพ  มั่งคั่ง             กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15.    นายณรงค์เดช  กันทะเนตร       กรรมการและเลขานุการ


ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ

หน้างานงาน นางสรัลชนา  ก้างออนตา

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

หน้างานงาน นายเทอดศักดิ์  จันทิมา

ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล

หน้างานงาน นายวัลลภ  เตชะปิตุ

ฝ่ายงานบริหาารงานทั่วไป

หน้างานงาน นายรัฐพล  โหนขุนทด