ข้อมูลผู้บริหาร

ายณรงค์เดช  กันทะเนตร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

โทรศัพท์ : 0932674454  

E-mail : narongdeach24@gmail.com

นางนรินภรณ์  อินมา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

โทรศัพท์ : 0933167879  

E-mail : f.narin2518@gmail.com